24 خرداد ماه؛
قیمت اوراق مسکن چقدر است؟
قیمت اوراق مسکن چقدر است؟

1400/03/24

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.
به گزارش اخبار ساختمان، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۹۲۴ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۶۵۱ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته هزار ۵۸۹ و ۵۹۵ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۶۱۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۳۰۵ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۷۷۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۳ هزار و ۹۶۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۸۷۸ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۵۱۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۳۹ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۶۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۴ هزار و ۹۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۱۱ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۸۵۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۵۱۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار و ۳۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۲۵۹ ریال، امروز ۵۸۷ هزار و ۵۴۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۳ هزار و ۴۳۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۳۴۱ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۵۲۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۹۶۵ ریال، امروز ۶۱۴ هزار و ۸۸۱ ریال و قیمت عرضه ۹۵۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۷۳۵ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۴۷۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۷ هزار و ۸۴۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۱۱۶ ریال، امروز ۵۹۰ هزار و ۴۶۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال قیمت تقاضا آن ۵۲۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۹۲ هزار و ۳۴۹ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۶۵۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار و ۷۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۲۴۳ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۳۲۲ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۶۸۱ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۶۱۹ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار و ۴۶۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۳۰ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۷۵۲ ریال و قیمت عرضه ۶۲۶ هزار و ۸۸۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۲۷۱ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۹۰۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۶۹۱ ریال، امروز ۵۸۱ هزار و ۲۴۴ ریال و قیمت عرضه ۵۹۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۲ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۸۶۴ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۲۴۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز ۵۹۶ هزار و ۱۶۹ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۵۶۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۹۵۴ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۹۰۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۵ هزار و ۲۰۷ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۱۸۸ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۷۱۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۷ هزار و ۱۳۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۶۹۷ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۲۱۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا ۵۸۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۱۱۱ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۵۰۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

ایمنا
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman