با اجرای مفاد سه تفاهم نامه امضا شده در همایش مسکن ملی:
کاهش 25 درصدی قیمت تمام شده مسکن ملی
کاهش 25 درصدی قیمت تمام شده مسکن ملی

1398/11/29

در همایش ملی طرح اقدام ملی مسکن، تفاهم نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی با وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت تهاتر ایرانیان به امضا رسید.
به گزارش اخبار ساختمان، در همایش ملی طرح اقدام ملی مسکن سه تفاهم نامه با وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت تهاتر ایرانیان به منظور تسهیل و تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن به امضا رسید.

به گفته محموزاده، معاون مسکن و ساختمان، با اجرای مفاد سه تفاهم نامه تا ۲۵ درصد در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی اقدام ملی کاهش می یابد.

امضای تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت کشور

این تفاهم نامه به امضای محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و جمالی نژاد معاون وزیر کشور رسید.

با امضای این تفاهم نامه تسریع، تخفیف و تقسیط در صدور پروانه ساختمانی اتفاق می ‌فتد. بدین معنا تخفیف ۱۰۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی برای دهک یک تا سه و حداقل تخفیف ۵۰ درصدی برای دهک های ۴ تا ۷ محقق می‌شود. همچنین با امضای این تفاهم نامه تقسیط دو ساله عوارض رخ می دهد. شهرداری ها نیز مکلف هستند نهایت همکاری را برای کاهش هزینه های تمام شده داشته باشند.

امضای تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان

این تفاهم نامه به امضای محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان و احمد خرم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان رسید. با امضای این تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف شده است تا تعرفه‌های خدمات مهندسی را برای دهک‌های یک تا سه به شکل رایگان و برای دهک های ۴ تا ۷ با ۵۰ درصد تخفیف ارایه دهد. همچنین، به موجب این تفاهم نامه نظارت عالیه توسط سازمان برای دهک یک تا سه، رایگان انجام می‌شود.

امضای تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با شرکت تهاتر ایرانیان

این تفاهم نامه به امضای محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و خطایی مدیرعامل شرکت تهاتر ایرانیان رسید. به موجب این تفاهم نامه، تامین مصالح برای سازندگان بین ۱۵ تا ۳۰ درصد به شکل اقساطی تامین می‌شود. این امتیاز اقساطی مدت سه ساله دارد و بدون پیش پرداخت است.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها:

طرح اقدام ملی ،مسکن